Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat op de site wordt aangeboden, de acceptatie daarvan alsmede op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Groot Vertroue Wijnen een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen. Onder leverancier wordt verstaan Groot Vertroue wijnen

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk, dan wel per email zijn geschied.

Prijzen en prijswijzigingen

De door leverancier genoemde prijzen zijn inclusief BTW in Euro en exclusief een bijdrage voor verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Genoemde prijzen en kosten zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland. Voor leveringen naar het buitenland zullen specifieke afspraken dienen te worden gemaakt, welke schriftelijk dan wel per email door leverancier dienen te worden bevestigd.

Leverancier is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan opdrachtgever door te berekenen.

Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt opdrachtgever hierover ingelicht. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is, wordt opdrachtgever een alternatief aangeboden of de overeenkomst wordt ontbonden.

Levering

De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven leveringsadres. Leverancier zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen. Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door leverancier gedragen. Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen die aan de door de wet gestelde leeftijdseisen voldoen. De koper verklaart bij acceptatie van de leveringsvoorwaarden, dat hij/zij aan deze door de overheid gestelde leeftijdseisen voldoet.

Leveringstermijn

Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden. Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

Betaling

Betaling dient vooralsnog plaats te vinden via Ideal. Na betaling levering zo spoedig mogelijk. Indien leverancier buiten- gerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van opdrachtgever.

Garantie

Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken. De geleverde natuurproducten zullen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door leverancier worden uitgesloten. Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de leverancier het recht, zonder toestemming van opdrachtgever, het product van het daarop volgende oogstjaar te leveren. Leverancier garandeert dat, als de door opdrachtgever bestelde producten niet aan de verwachting van opdrachtgever voldoet, de opdrachtgever de niet aangebroken flessen binnen 14 dagen na ontvangst, zonder kosten kunnen worden geretourneerd, exclusief de retourverzendkosten. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen wordt direct door leverancier teruggestort. In rekening gebrachte administratie- en verzendkosten worden niet gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting) Leverancier aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

De op de website getoonde afbeeldingen kunnen iets afwijken van de aan u verzonden wijnen.